ردیف نام شعبه نام و نام خانوادگی سمت کد شهر شماره تلفن آدرس کدپستی
{{$index+1}} {{branch.title}} {{branch.name}} {{branch.pos}} {{branch.cityCode}} {{branch.tel}} {{branch.address}} {{branch.postalCode}}
{{person.name}} {{person.pos}} {{person.tel}}