قوانین و مقررات

بازارهای معاملاتی، بسته به نوع آن ها دارای ضوابط و شرایط خاص هستند. بازار بورس اوراق بهادار نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضوابط بازار بورس نیز در سه حوزه کلی زیر تقسیم بندی می شود: